- LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE
- REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR (OMENCS 5079/2016)
- REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR (OMEN 5115/2014)
- OMECTS nr. 5555/2011 - Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
- OMECTS nr. 5573/2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
- OMECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă
- OMECTS nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
- Legea nr. 63/2011privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
- METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (OMENCS 5087/2016)
- Calendar Examen definitivat - 2016-2017
- Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018
- CENTRALIZATOR PRIVIND DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PRECUM ŞI PROBELE DE CONCURS VALABIL PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2017 - invatamant special


-